آرشيو

اکتبر 2017

اگر مساحت_ملک خریداری شده ، كم باشد

914729

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلبف چیست؟به گزارش…

ادامه مطلب